Framtidsberedskap

Les mer

Gjennom det nye undervisningsopplegget «Framtidsberedskap» har vi som målsetting å forberede barn og unge på framtiden. De barna som sitter på skolebenken i dag skal overta kloden vår om bare 15 – 20 år fram i tid.

Framtidsberedskap

Kolibri – Children At Risk Foundation arbeider med et nytt undervisningsopplegg for grunnskolen. Det er basert på FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs bærekraftmål. Opplegget blir utformet etter den nye læreplanen som skal gjelde for grunnskolen fra høsten 2020. Opplegget blir nettbasert og digitalt. Målsettingen er å øke kunnskapen om barns oppvekstvilkår på kloden vår og å skape framtidsberedskap for barn og unge.

Gjennom det nye undervisningsopplegget «Framtidsberedskap» har vi som målsetting å forberede barn og unge på framtiden. De barna som sitter på skolebenken i dag skal overta denne kloden om bare 15 – 20 år fram i tid. Da er det viktig at vi forbereder dem på den framtiden.

Det er vanskelig å spå, men en ting vet vi med ganske stor sikkerhet. Den digitale kommunikasjonen kommer til å utvikle seg i rekordfart. Antagelig har vi bare sett begynnelsen på en «revolusjon» der vanlige mennesker over hele kloden kan ha direkte kontakt med hverandre. I tillegg vil menneskets mulighet for å forflytte seg over store avstander på en rask og rimelig måte, utvikle seg videre. Mye tyder også på at vi vil se en økning i store folkeforflytninger i framtiden pga konflikter, klima og naturkatastrofer.

Sannsynligheten er derfor stor for at daglig interaksjon med andre kulturer gjennom jobb og fritid, i framtiden vil få et helt annet omfang enn vi opplever i dag. Nesten uansett hvilket yrke barna velger vil interaksjon med andre kulturer være en del av hverdagen. I dette ligger også fantastiske muligheter i å finne løsninger på de utfordringene vi strever med i dag. Det er gjennom kommunikasjon og åpenhet verden utvikler seg. Det er når ulike kulturer møtes at det skapes nye retninger og nye løsninger utvikles. Det har historien vist til fulle. Mange av verktøyene er nå på plass til å utvikle dette for neste generasjon. Vi går en fantastisk framtid i møte.

Vi må forberede barna på denne framtiden, gjennom å øke kunnskapen om sin egen og andres kultur og gjennom praktisk erfaring i å møte andre. Undervisningsopplegget «Framtidsberedskap» er et opplegg som tar utgangspunkt i de mulighetene vi har innen digitalisering og at vi samtidig ivaretar menneskeverdet og den kimen til skaperglede som ligger innebygd i hvert eneste et av våre barn, enten de bor på Nordnes eller i slummen i Diadema, SP, Brasil.

Vi må gi barna mulighet og trening i å rette blikket ut over eget nærmiljø.

Samarbeid
Samarbeid

Undervisningsopplegg:

Undervisningsopplegget utformes slik at det kan implementertes i skolens planer, med 2 «stoppepunkt» i året, et stopp per semester.

Opplegget plasseres faglig i de nye læreplanenes generelle del –

Tverrfaglige emner:

  • Folkehelse og livsmestring
  • Demokrati og medborgerskap
  • Bærekraftig utvikling

Vennskapskontakter

Vi vil undersøke muligheter for vennskapskontakter med skoler/klasser i samarbeidsland, gjennom kontakt med organisasjonen Kolibri i Brasil og «Spor – vennskap for utdanningssamarbeid».

Møteplasser

Skape møteplasser gjennom visuelle og auditive kunstuttrykk, sang, musikk, dans og spill

Skape/finne fortellinger om mennesker både i fortid og nåtid. Rollespill, Mime, Teater, og mye mer.

Teater- og dramaundervisning
Teater- og dramaundervisning

Metode:

Vi som jobber i Kolibri er inspirert av den brasilianske pedagogen Paulo Freire:

Paulo Freires pedagogikk

Paulo Freire var en brasiliansk pedagog som hadde en drøm om at utdanning skulle bidra til at elevene skulle bli demokratiske borgere som engasjerte seg for sitt samfunn og sine medmennesker. Han mente blant annet at pedagogisk praksis skulle preges av en universell etikk, basert på kjærlighet til mennesket og verden. Han vektla at mennesker trenger et håp og mente at det var viktig å lære elevene å håpe. Undervisning blir en slags utdanning i håp.

Vi tror dette er spesielt viktig i dag. Freires drøm var at skolen skulle bidra til at elevene vokste opp med håp, ønske og evne til å gjøre verden til et bedre sted.

Dagens elever vil møte en svært krevende fremtid. De trenger både kunnskap, bevisstgjøring og tro på seg selv, for å møte denne fremtiden. Startstedet for denne læringen må være eleven selv. På den måten kan vi skape framtidsberedskap. Freire vektla dialog som verktøy. Vi har prøvd å tenke dialog i den måten emnene gjennomføres på, og håper dere pedagoger kan ta denne dialogen videre og tilpasse den til deres elever.

Mer info kommer - gled dere.

Klikk her hvis du ønsker å bli oppdatert om dette undervisningsmateriellet